www.sedacivaky-eshop.cz

Reklamace

Vážení zákazníci, v případě, že jste se rozhodli reklamovat zboží zakoupené prostřednictvím našeho internetového obchodu, prosím vyplňte níže uvedený Reklamační formulář. Formulář se vám zobrazí po kliknutí na tlačítko "Nová reklamace". 
 
Údaje uveďte pravdivě a kompletně. Urychlíte tím vyřízení své reklamace. Dbejte prosím co nejpodrobněji popsání závady, aby byla reklamace vyřízena k vaší plné spokojenosti. Po vyplnění formuláře stiskněte na spodu na tlačítko "Uložit". Následně si vytiskněte průvodní dopis, který pak přiložte k reklamovanému zboží a odešlete jej spolu se zbožím na naši adresu: 
 
VIPERA, s. r.. o. 
Tatranská 3110/10 
010 08 Žilina

Slovenská Republika
 

                                                                                                                   kliknout pro zadaní reklamace


Článek I
Právo na uplatnění reklamace
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má spotřebitel právo vadu reklamovat pro rozpor se spotřebitelskou kupní smlouvou. Pro správné posouzení reklamace je nutné, aby reklamované zboží bylo čistý, kompletní av souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami.
 
Spotřebitel je povinen při používání zboží dodržovat kromě obecně známých pravidel, stejně i podmínky stanovené pro používání zboží v uvedeny v záručním listě nebo návodu k použití, užívat a ošetřovat zboží v souladu s jeho přirozenou životností a dále nesmí porušit plomby, pokud je zboží zaplombováno.
 
Článek II
Místo uplatnění reklamace
Spotřebitel uplatňuje reklamaci přímo na adrese prodávajícího nebo prostřednictvím výše uvedeného Reklamačního formuláře - po kliknutí na tlačítko " Nová reklamace ".
 
Na uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) vždy stačí doklad o zakoupení zboží (zálohová faktura vygenerována systémem prodávajícího a zaslána na mail kupujícího). Předložení dokladu o zakoupení na účely reklamace postačuje i v případě, že byl vydán záruční list, ale zákazník ho ztratil. V takovém případě se reklamace musí přijmout, přičemž se na zboží poskytne 24 - měsíční záruka, ne však delší, ačkoli taková delší záruční doba mohla být vyznačena v ztraceném záručním listě.
 
Článek III
Odpovědnost prodávajícího
Při prodeji zboží prodávající odpovídá za to, že zboží je v souladu se spotřebitelskou kupní smlouvou, t. j. že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi provedené reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům, právním předpisům, je v určeném odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající při použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 
Pokud zboží při převzetí spotřebitelem má vady, je v rozporu se spotřebitelskou kupní smlouvou.
 
Prodávající odpovídá spotřebiteli za vady, které se projevují jako rozpor se spotřebitelskou kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době. Při vadách zboží , které se projeví do 6 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, platí, že zboží mělo vadu již při prodeji, pokud prodávající neprokáže opak. Prodávající v takovém případě odpovídá za vadu, aniž by se museli zkoumat podmínky záruční doby.
 
Prodávající neodpovídá za rozpor s spotřebitelskou kupní smlouvou, jestliže:
 • spotřebitel vadu zboží způsobil sám,
 • spotřebitel před převzetím zboží o vadě zboží věděl (viz. VOP čl. . VII bod 6 - převzetí poškozeného zboží od kurýra),
 • reklamace spotřebitele odporuje povaze zboží, hlavně uplynutí doby trvanlivosti zboží,
 • se prokáže, že jde o rozpor se spotřebitelskou kupní smlouvou.
Prodávající neodpovídá za vady:
 • pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží z důvodu poškození zboží,
 • které vznikly v záruční době v důsledku opotřebení zboží, jeho nesprávným či nadměrným používáním nebo po uplynutí doby životnosti zboží,
 • spojené s porušením ochranné plomby na zboží,
 • způsobené zásahem neoprávněné osoby na zboží nebo jeho součást.
O přijaté reklamaci musí zákazníkovi vystavit doklad s uvedením data, kdy se reklamace uplatnila, jaké zboží je reklamováno, kdy a kde byl reklamované zboží zakoupeno, ceny, za jakou bylo zboží zakoupeno.
 
Pokud spotřebitel reklamuje vady zboží, je zaměstnanec reklamačního oddělení povinen reklamaci řádně prověřit a rozhodnout o jejím vybavení ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této třídenní lhůty k rozhodnutí o reklamaci se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 
Pokud není spotřebitel spokojen s vyřízením reklamace, přivolá zaměstnanec, který reklamaci vyřizoval, příslušného vedoucího, který znovu celou situaci posoudí a najde přijatelné řešení.
 
Článek IV
Lhůty pro uplatnění reklamací
Prodávající odpovídá za vady nepotravinářského zboží po dobu 24 měsíců od převzetí věci spotřebitelem, pokud na zboží, jeho obalu, návodu k použití, záručním listě nebo jiném dokladu není uvedena delší doba. V záručním listě určí prodávající podmínky a rozsah této delší záruky. Pokud výrobce (dodavatel prodávajícího) poskytuje na své výrobky delší záruční dobu než 24 měsíců, prodávající nesmí tuto dobu zkrátit, i když se to týká jen některé součástky věci.
 
Pokud jde o použitou věc, kupující se s prodávajícím mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců.
 
Prodávající nebude vydávat záruční listy, pokud o to nepožádá spotřebitel. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat záruční list. Pokud to umožňuje povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat spotřebiteli doklad o koupi zboží (systémem vygenerována zálohová faktura). Spotřebiteli se vysvětlí, že k vyřízení reklamace postačuje i tento doklad o koupi.
 
Prodávající bude vydávat záruční listy v případě delších záručních dob než 24 měsíců poskytovaných na vlastní výrobky a při prodávaných výrobcích, kde záruční list k výrobku přibalil dodavatel.
 
Záruční list obsahuje obchodní jméno a sídlo prodávajícího, obsah záruky, rozsah a podmínky záruky, délku záruční doby, údaje potřebné k uplatnění reklamace. Pokud záruční list neobsahuje všechny náležitosti, nezpůsobuje to neplatnost záruky.
 
Obsah , rozsah a podmínky záruky znamená:
 • na které vlastnosti zboží se poskytuje delší záruční doba (mohou to být jen některé vybrané vlastnosti, nemusí to být nutně výrobek jako celek),
 • jaké plnění poskytne prodávající (pokud se vada v poskytnuté záruční době vyskytne - může se dohodnout např. vždy na vrácení zaplacené kupní ceny nebo na výměně za bezvadný zboží),
 • jaké doklady musí kupující při uplatnění práv z takto poskytnuté záruky předložit, příp. jaké jiné podmínky musí splnit, např. vrácení s původním obalem atd., aby se mohl domáhat svých práv u poskytnuté záruce.
Pokud je reklamace vyřízena opravou, prodlužuje se záruční doba o dobu od uplatnění reklamace do dne, kdy je spotřebitel povinen po skončení opravy si zboží převzít, a to i v případě, že kupující tak neučinil. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy uplatnil toto právo, jakož io provedení opravy ao době jejího trvání.
 
Pokud je reklamace vyřízena výměnou vadného zboží za bezvadné, plyne pro nové zboží nová záruční doba znovu ode dne převzetí nové věci nebo ode dne, kdy byl zákazník povinen si věc po vyřízení reklamace vyzvednout.
 
Pokud není reklamace vadného zboží, za kterou prodávající odpovídá, uplatněna v záruční době, právo z odpovědnosti za vadu zaniká.
 
V případě, že si spotřebitel nevyzvedl věc po vyřízení reklamace (maximálně po 30 dnech od přijetí reklamace), ačkoli se mu vyřízení reklamace řádně oznámilo doporučeným dopisem s výzvou k vyzvednutí věci, prodávající postupuje následovně:
 • po uplynutí lhůty pro vyzvednutí reklamace, která se spotřebiteli určila v předchozí výzvě nebo po uplynutí přiměřené lhůty, zašle prodejce spotřebiteli druhou výzvu ve formě doporučené zásilky s dodejkou, aby si věc vyzvedl na adrese Prodejce a určí se mu na to přiměřená lhůta (např. 1 měsíc od doručení),
 • v případě, že si zákazník ani po uplynutí této lhůty (lhůta se počítá od data doručení vyznačeného na doručence, nebo uložení na poště, pokud se zásilka vrátí) věc nevyzvedne, může cca po půl roce (nebo i dříve podle odhadu a skladovacích možností příslušné provozu, o čemž rozhodne vedoucí provozu) věc prodat,
 • v případě, že se věc prodá (pokud jde o použitou věc po opravě, je nutné prodávat ji se slevou a možná k ní vyznačit kratší záruční dobu, minimálně však 12 - měsíční; vyměněny věci lze prodávat jako nové - za plnou cenu av plné záruce), je nutné vést evidenci, za jakou cenu a kdy se věc prodána,
 • v případě, že by se po lhůtě k vyzvednutí objevil zákazník, který by žádal vydání své věci, je nutné mu říct a prokázat, že byl 2x vyzván k vyzvednutí věci az důvodu, že se k ní nepřihlásil, byla tato věc prodána, protože VIPERA, sro nemůže nevyzvednuté věci dlouhodobě skladovat; vedoucí provozu může nabídnout spotřebiteli, že se mu vyplatí část sumy, za kterou se věc prodána,
 • poplatky za skladování se vybírat nebudou.
 
Článek V
Práva spotřebitele
Při vadách zboží, které spotřebitel uplatní v průběhu záruční doby, má právo u vad odstranitelných aby byla vada bezplatně, řádně a včas odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Namísto odstranění vady může kupující požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou. Nepřiměřenost nákladů posoudí vedoucí obchodní provozu v souladu s instrukcemi obdrženými z úseku obchodu a marketingu. Stejně posoudí možnost výměny vadné věci za bezvadnou. Při výměně věci není důležité, zda tato věc již byla používána.
 
U vad, které nelze odstranit a které brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vad, má spotřebitel právo:
 • na výměnu věci (prodávající je povinen věc vyměnit) nebo
 • právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny (prodávající je povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou kupní cenu). Právo na výběr možnosti má spotřebitel .
Pokud je vada odstranitelná, avšak pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (alespoň dvě předcházející opravy stejné vady) nebo pro větší počet vad (v době uplatnění reklamace má zboží současně alespoň tři různé odstranitelné vady) nemůže spotřebitel zboží řádně užívat, má právo na na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
 
Stejná práva jako při vadách, které nelze odstranit, má spotřebitel i když oprava vadného zboží nebyla provedena ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace.
 
Jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny podle charakteru vady. Prodávající je povinen poskytnout slevu z ceny, resp. vrátit část již zaplacené kupní ceny.
 
Článek VI
Reklamace použitého a vadného zboží
Při prodeji použitých nebo vadných věcí musí prodávající zajistit zřetelné označení, že jde o vadné nebo použité zboží. Prodávající má povinnost upozornit spotřebitele, o jakou vadu jde - tato informace musí být uvedena na cenovce a obalu věci. Takové zboží musí být vystaven zvlášť a prodává se odděleně od bezvadného zboží. Zboží musí být prodáván za nižší cenu, než za jakou se prodává stejný, ale bezvadný zboží.
 
Při použitých a vadných věcech neodpovídá prodávající za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší ceny neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
 
V Žilině dne 10. 12. 2010
 
VIPERA s.r.o., Tatranská 10/3110, 010 08 Žilina
IČ: 45916641
DIČ: SK2023133860
Web: www.sedacivaky-eshop.cz
Email: obchod (zavináč) sedacivaky-eshop.cz
Telefon: 00421 948 919 777

Nákupní košík
Počet položek: 0
Cena celkem: 0,0 Kč
Přihlášení
Jméno:
Heslo:

 

Facebook Google Plus Twitter 

Najdete nás i na MALL.CZ